Katalog proizvoda

Aplikacijom "Proizvodi" pruža pregled svih proizvoda i brzo pretražiivanje kataloga proizvoda, te unos novih proizvoda i usluga i uređivanje postojećih.

U katalogu proizvoda definiraju se proizvodi i usluge organizacije prema šifri (SKU), kategoriji, proizvođaču, jediničnoj mjeri i opisu.

Automatski je moguće kreirati različite varijante proizvoda, te za njih generirati šifre (SKU), dodjeljivati im svojstva i grupirati ih hijerarhijski u kategorije i prema proizvođaču. Katalog se može izvesti i u Excel datoteku.

Svaki proizvod mora obavezno imati definiran:

  • Šifru (SKU) (1)
  • Kategoriju kojoj pripada (2)

Šifra SKU je bitna iz razloga kako bi svaki proizvod bio jedinstveno i nedvojbeno definiran u katalogu. Svaki proizvod mora pripadati jednoj kategoriji kako bi se mogao spremiti u katalog. Svakoj kategoriji su definirani:

  • Stopa poreza
  • Svojstva proizvoda
  • Vodi li se proizvod na skladištu.

Stopa poreza koja se definira u kategoriji vrijedi za sve proizvode koji su pridruženi toj kategoriji. Ukoliko postoji koji proizvod ili usluga (npr. dostava) za koji nije potrebno voditi evidenciju skladišta to se može odabrati u kategoriji.

Svojstva proizvoda služe kako bi se definirale varijante proizvoda.